Arizona
• Scottsdale

California
• Aptos
• Los Angeles
• Sacramento
• San Diego

Colorado
• Denver

Florida
• Tampa (Lutz)

Illinois
• Chicago

Minnesota
• W. St. Paul

New Jersey
• Phillipsburg

Pennsylvania
• Allentown